Visie, Prioriteiten en speerpunten BAANCOMMISSIE Golf- & Countryclub Liemeer 2018-2023

Inleiding

In 2012 heeft de baancommissie van de Golf- & Countryclub Liemeer voor het eerst een visie vastgelegd op de ontwikkeling van de baan tot 2017. Belangrijke elementen hierin waren: De baan heeft een inland-links karakter en daagt uit tot strategisch spel. Het inland-links karakter kenmerkt zich door openheid, ondulaties, (laag) struweel, enkele bomen en boomgroepjes. Door de ligging van het gebied in de polder kunnen ook kenmerkende polderelementen voorkomen: (veel) water, lijnvormige elementen (sloten, rijen knotwilgen).
In onderstaand document wordt aangegeven welke aandachtspunten, prioriteiten en acties er de komende 5 jaar van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van onze baan.

 

Visie

VISIE BAANCOMMISSIE G&CC LIEMEER 2018-2023

De wedstrijdbaan Torenbaan (18 holes par 72) van Liemeer is zo’n 12 jaar geleden aangelegd, met als uitgangspunt de karaktereigenschappen van een Linksbaan. Deze ligt in het lage deel van de polder.

Een belangrijk kenmerk van een Linksbaan is de ligging (vlak) aan zee, waarbij de zilte zeelucht, de schrale zandgrond en de constante wind belangrijke factoren zijn m.b.t. ontwerp, begroeiing en condities.

Het woord “Links” is afkomstig van het Schotse woord “Hlinc” hetgeen “rising ground”(coastal dunes) betekent. Linksbanen zijn dus meestal (sterk) geonduleerd; de fairways kronkelen door de duinen. Ze zijn overwegend strogeel, hard en ruig (zoals de Domburgse). Linksbanen die iets meer landinwaarts liggen (zoals de Haagsche en de Kennemer) zijn echter vaak groener en minder “hard”.

Onze baan kan men met die laatste categorie vergelijken : “Inland Linkscourse” : geonduleerd, fairways tussen “duinruggen”, open, groen, niet te hard, maar wel met die typische wuivende grassen en harde struiken (brem, gaspeldoorn, duinroos e.d.).

Het Linkskarakter was dus het oorspronkelijke uitgangspunt. Dit heeft geleid tot een absoluut onderscheidende baan (iets wat in concurrentie opzicht heel belangrijk is…) die leden aanspreekt en gasten verrast. Wij zijn van mening dat we dat onderscheidende karakter in stand moeten houden en verder moeten uitbouwen.

Wat bedoelen we daar dan mee? Wat moeten we in stand houden?

Met name het visuele karakter: de openheid, de ondulatie; de vele bunkers (ook typisch voor Linksbanen), de typische begroeiing (voor zover mogelijk gegeven de plaatselijke Omstandigheden….)

Wat willen we echter niet : dat typisch “harde” van die echte zeebanen: de harde, schrale fairways en greens. En waarom niet? Omdat onze baan nou eenmaal niet aan de zee ligt; we niet op zand maar op kleigrond liggen, er bij ons geen zilte zeelucht maar polderlucht waait…..

De Baancommissie is van mening dat de wedstrijdbaan van Liemeer het karakter van de meer landinwaarts gelegen linksbaan moet behouden en verder moet ontwikkelen : Groen met wuivende grassen op duintoppen en in wastelands / veel bunkers (vele ook ruig) / ruige, harde rough / snelle greens, die goed houden / weinig, maar wel grote (solitair staande) bomen, zoals eiken en beuken / meer groenblijvende struiken (ook tbv beschutting voor dieren/ schelpen en zandpaden / dit alles in een open landschap​. Bij alle toekomstige aanpassingen in de baan zal dan ook eerst gekeken moeten worden of deze passen bij het inland-links karakter van de baan.

De Bovenlandenbaan en de oefenfaciliteiten liggen in het hoge deel van de polder. De Bovenlandenbaan is een uitdagende 9 holes baan met 5 par 3 holes en 4 par 4 holes en is  een aantrekkelijk onderdeel van onze golfbaan voor een belangrijk deel van onze leden. Voor  de bovenlandenbaan is gezien de ligging gekozen  voor een open polder karakter. Ook bij alle toekomstige aanpassingen aan deze baan zal gekeken moeten worden of ze bij het  open polder karakter van de baan passen.

 “Aantrekkelijk en gewild”. Een belangrijk doel moet zijn dat de leden met trots over onze baan praten en graag gasten uitnodigen. Onze baan moet voor niet-leden “aantrekkelijk en gewild” zijn en in de categorie van banen vallen waarvoor mensen graag (een flinke) greenfee betalen. Na afloop van een rondje Liemeer moeten ze zeggen : “Die baan heeft me verrast. Daar ga ik nog eens een keer naar terug (en nog eens) !”

Duurzaamheid. Naast deze visie m.b.t. het karakter en de kwaliteit van de baan, heeft de Baancommissie ook een visie m.b.t. duurzaamheid. Wij zijn van mening dat we maximaal aandacht moeten hebben voor het milieu, de flora en de fauna. Deze visie is in z’n meest uitgebreide zin vastgelegd in ons Baanbeheersplan waarvoor de GEO filosofie een belangrijk uitgangspunt is. Het Baanbeheersplan wordt daarmee de “bijbel” van de Baancommissie, het management, de greenkeeping en de aannemer. Dit zal met de leden, de directe omgeving, de plaatselijke politiek en de NGF (e.d.) gecommuniceerd moeten worden.

Speerpunten. Wat betekenen deze uitgangspunten? Welke korte en lange termijn actieplannen vloeien hieruit voort?

●        Greens​ : Meer aandacht. Zachter, sneller, regelmatiger. Geen algemeen plan, maar, op basis van regelmatig onderzoek en analyse;

●        Aprons​ : Hard met meer rol. Bijna net zo kort gemaaid als de greens;

●        Fairways ​: Uitstekend maai bemestings en beluchtingsplan. Aandacht voor maaipatronen en een first and second cut;

●        Tee Boxen​ : ​Goed uitgevlakt, onkruidvrij, regelmatig dressen

●        Bunkers: Gelijke kwaliteit zand

●        Rough​ : ​Hard, met typische links bosschages (veel zand opbrengen). Geen “vet” lang gras. Wel veel wuivend gras op duintoppen en in wastebunkers. Meer groenblijvende struiken en bomen;

●        Bomen en struweel: Passend bij inland-links karakter, meer aandacht voor snoeien nu de baan volwassener wordt, zieke bomen verwijderen

●        Paden​ : Overal schelpen (tot aan de teebox), en van tee naar fairway.

●        Inrichting baan: bankjes/ schuilhutten/parkeerterrein etc.

 

Focus.  Waardering moet natuurlijk altijd naar het gehele concept uitgaan : het ontwerp, de “surroundings”, de baan in z’n geheel, het onderhoud, etc. Het zijn echter m.n. de greens, de aprons, teeboxen en de fairways die het verschil maken. Dus binnen het prachtige concept van Liemeer, zijn wij van mening dat greens, aprons, teeboxen en fairways moeten uitblinken. Daar moet door de greenkeeping naar onze mening de meeste tijd en energie in geïnvesteerd worden.

 

Ambities 2018-2023

  • Ambitie: Op de Torenbaan het links karakter benadrukken, scherper neerzetten. Op de Bovenlandenbaan het open polderkarakter behouden/versterken;
  • Ambitie: Het strategische spel moet behouden/versterkt worden. Voor spelers van ieder spelniveau moet de golfbaan interessant en uitdagend blijven;
  • Ambitie: Duurzaamheid is vanaf de aanleg belangrijk en zal waar mogelijk behouden en versterkt worden.  Wij houden ons aan de afspraken gemaakt in het kader van Green Deal Sportvelden (uitfaseren van pesticidengebruik) en natuurlijk aan de sinds 1 januari 2017 ingevoerde landelijke Wet natuurbescherming. Hierin wordt  de bescherming van natuurgebieden, bossen en inheemse dier- en plantensoorten in Nederland geregeld.
  • Ambitie: we streven er naar dat de kwaliteit van een dusdanig niveau is dat onze baan (behoudens extreme omstandigheden) maximaal bespeelbaar is

 

Naar aanleiding van bovenstaande ambities zullen een aantal elementen in de baan veranderd moeten worden, dan wel om het  karakter te versterken, dan wel om de baan strategisch interessanter/beter speelbaar te maken, dan wel om de duurzaamheid te vergroten. Om deze ambities te kunnen bereiken is er naast het jaarlijks beschikbare onderhoudsbudget voor de werkzaamheden van de greenkeeping extra budget nodig. Voor de besteding van dit extra budget zijn door de baancommissie een aantal plannen ontwikkeld die de komende jaren gefaseerd, op basis van de gestelde prioriteiten en afhankelijk van het beschikbare budget, uitgevoerd kunnen worden.

 

  • Prioriteiten en speerpunten 2018-2023;
  • Bomenplan 2018-2023;
  • Bunkerplan;
  • Plan lay out hole 12;
  • Plan verhoging teeboxen;
  • Plan inrichting baan

Stakeholders, leden en communicatie

Het is van groot belang dat de visie, de aandachtspunten, de prioriteiten en de acties goed gecommuniceerd worden met  alle “Stakeholders”. Er moet volledige consensus zijn en bij alles wat er gebeurt in de baan moet deze visie leidend zijn. Stakeholders moet weten “wat en waarom”. Daarbij geeft de greenkeeping/aannemer samen met de manager het antwoord op de “hoe vraag”. De leden van de baancommissie zijn de ogen en de oren c.q. zij dienen als klankbord voor de leden daar waar het de kwaliteit en de toekomst van de baan betreft. De commissie adviseert (gevraagd en ongevraagd) de Stichting, via de manager, en het Verenigingsbestuur inzake onderhoud, kwaliteitsverbetering en aanpassingen. De baancommissie werkt intensief samen met de manager en laat zich adviseren door externe adviseurs.